¿Has leído "La cremà"?

Vuelven los premios literarios de Bernat i Baldoví

La asociación cultural Casal Bernat i Baldoví vuelve a convocar sus premios para las comisiones que utilizan la lengua valenciana versión Real Academia de Cultura Valenciana, y a la mejor escena reivindicativa de una falla.

Falla Plaza del Mercado Central 2015, premio Almodí del Casal Bernat i Baldoví.
Falla Plaza del Mercado Central 2015, premio Almodí del Casal Bernat i Baldoví.

El Casal Bernat i Baldoví ya ha convocado sus premios literarios y de mejor escena reivindicativa. En concreto son seis galardones: el Almodí a la escena reivindicativa valenciana, el Garrofa a la mejor crítica en lengua valenciana en una falla, el Renaixença al uso de lengua valenciana durante el ejercicio fallero, El Mòle al mejor artículo de investigación en un llibret y el Flama al uso de la lengua valenciana en los textos de la falla. Con ellos pretende fomentar la cultura valenciana entre las comisiones falleras, la revalorización del patrimonio cultural de la fiesta, así como el uso del idioma valenciano dentro de ella en su modalidad no normativa.

Esta asociación, por cierto, ha felicitado recientemente a Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva, por rectificar y finalmente decidir publicar los versos a las falleras mayores de Valencia en el Libro Oficial Fallero. Esta medida se ha tomado tras producirse una agria polémica por su eliminación, causada por no estar escritos en la normativa oficial del valenciano. Así pues, al final las poesías de Ampar Cabrera figurarán junto a los saludas de las falleras mayores. No obstante, el Casal Bernat i Baldoví solicita que en los premios de llibrets de la Generalitat Valenciana también se acepten ambas normativas lingüísticas.A continuación se detallan literalmente las bases de todos los galardones.

 

a.   PREMI “ALMODÍ” A L’ESCENA REIVINDICATIVA VALENCIANA

Se concedirà un premi, d’entre totes les Falles registrades prèviament en el concurs, a l’escena que, triada prèviament per la comissió registrada, millor reivindique, done a conéixer o critique la situació actual del patrimoni econòmic, social, cultural o històric del poble valencià.

Consistirà en un artístic palet a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi, i 200 € més una distinció a l’artiste faller autor de l’escena.

Al premi “Almodí” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

En la valoració del jurat se tindrà en conte l’adequació de la temàtica, l’originalitat de la composició escènica, la seua coherència en la crítica expressada i el seu acabat.

Per a la participació en el premi “Almodí” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2016 a les 21 h. En el full de participació haurà d’identificar-se l’escena en que es participa, o be fer-ho en el moment de la visita del jurat a la Falla.

 

b.   PREMIS “GARROFA” A LA MILLOR CRÍTICA EN LLENGUA VALENCIANA EN LA FALLA

S’otorgaran dos premis, a la Falla gran i Falla infantil que, respectivament, a criteri del jurat i entre les comissions registrades prèviament en el concurs, millors texts de crítica presenten en la Falla. Les dos categories contaran també en dos accèssits cada una.

Consistiran en un artístic palet, respectivament, a la Falla gran i Falla infantil que, a criteri del jurat, siguen mereixedores del premi.

El jurat valorarà:

–          L’adequació de la crítica, grafiada en els texts dels cartells colocats en la Falla, a les escenes que estos acompanyen;

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) dels texts colocats en la Falla d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Als premis “Garrofa” només podran optar les comissions censades en la Junta Central Fallera.

Per a la participació en els premis “Garrofa” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2016 a les 21 h. En el full de participació haurà d’indicar-se si es participa en la Falla Gran, l’Infantil, o les dos.

 

 

c.   PREMI “RENAIXENÇA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA DURANT L’EIXERCICI FALLER

Premi únic otorgat en colaboració en la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Podrà considerar-se l’otorgament d’un accèssit.

El jurat premiarà a la comissió que més s’haja distinguit, en la seua activitat de l’eixercici, per un us normal, efectiu, generalisat, creatiu i positiu de la llengua valenciana, en tots els mijos possibles (oral, escrit, audiovisual, electrònic).

Consistirà en un artístic palet, a la comissió de falla que, a criteri del jurat, siga mereixedora del premi,

Per a optar al premi “Renaixença” s’haurà de presentar una memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

El jurat valorarà especialment:

–          Que la documentació interna de funcionament de la falla es realise en valencià.

–          Que en les activitats culturals de la comissió es dedique atenció a la llengua valenciana: com a llengua vehicular de les activitats, potenciant el seu us lliterari, difonent l’obra dels seus escritors actuals o passats, etc. Se puntuarà especialment, en estes activitats, la seua originalitat, resò social i repercussió efectiva en les generacions més jóvens.

–          Que en els actes públics de la comissió, pàgina web, etc., s’utilise de forma preferent o com a mínim equilibrada la llengua valenciana.

–          Que el llibret o llibrets de falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.

–          La correcció llingüística en l’us oral o escrit de l’idioma, d’acort en la normativa de la RACV.

Al premi “Renaixença” podran optar totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “Renaixença” a l’us de la llengua valenciana durant l’eixercici faller, tindrà com a data llímit el 29 de febrer de 2016 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Premis Casal Bernat i Baldoví”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

–          Memòria d’activitats de la falla durant l’eixercici que s’indica més amunt, adjuntant els documents en format paper o electrònic que es consideren oportuns per a acreditar adequadament les activitats realisades.

 

 

d.   PREMI “EL MÒLE” AL MILLOR ARTÍCUL D’INVESTIGACIÓ EN EL LLIBRET

Se concedirà un premi i dos accèssits al millor artícul d’investigació en el llibret.

Els premis consistiran en 100 € a l’autor de l’artícul premiat, i un palet a la comissió editora del llibret, ademés de dos diplomes als autors i comissions editores dels artículs mereixedors dels accèssits.

El jurat valorarà especialment, a l’hora d’adjudicar el premi, la rigorositat de l’investigació, l’originalitat del tema tractat, l’amenitat de l’exposició, i l’adequació en quant a estructura i correcció de l’idioma valencià.

S’estipula un màxim de 15 pàgines d’extensió per a l’artícul.  Cas de tractar-se d’un monogràfic de major extensió, podrà participar-se si es tria un passage del mateix, clarament dellimitat, que no supere dita extensió màxima.

Podran participar en el premi “El Mòle” totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar al premi “El Mòle” al millor artícul d’investigació en el llibret, tindrà com a data llímit el 29 de febrer de 2016 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Premis El Mòle”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

–          Llistat d’artículs, continguts en el llibret, en els que la falla vol participar en el premi, acompanyats del nom i llinages dels seus autors. Estos autors quedaran també clarament identificats en el llibret.

 

e.   DISTINCIONS “PURNA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN EL LLIBRET

Se concediran “Purnes”, en número màxim de 15, a les comissions de falla que redacten els texts del llibret de falla íntegrament en llengua valenciana, triant-se, d’entre totes elles, a les que ho facen en una major correcció.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:

–          Que tots els texts del llibret estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana –podrà exceptuar-se la publicitat insertada en el mateix–.

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs totes les comissions de falla llegalment constituïdes com a tals.

La presentació de documentació per a optar a les Distincions “Purna” a l’us de la llengua valenciana en el llibret, tindrà com a data llímit el 29 de febrer de 2016 a les 21 h.

Esta documentació es presentarà en un sobre tancat, en el que s’escriurà “Casal Bernat i Baldoví – Distincions us llengua valenciana en llibret”, i consistirà en:

–          Full d’inscripció complimentat.

–          Un eixemplar del llibret de la falla (o llibrets, si n’hi ha també infantil i es vol participar en ell).

 

 

f.     DISTINCIONS “FLAMA” A L’US DE LA LLENGUA VALENCIANA EN ELS CARTELLS DE FALLA

Se concediran “Flames”, en número no determinat de bestreta, a les comissions de falla que redacten els texts i cartells de la Falla íntegrament en llengua valenciana.

Se concedirà un diploma acreditatiu a cada comissió que, a criteri del jurat, siga mereixedora de tal distinció.

El jurat valorarà:

–          Que tots els texts de la falla estiguen íntegrament escrits en llengua valenciana.

–          La correcció llingüística (ortogràfica, lèxica i sintàctica) d’acort en la normativa actual de la llengua valenciana, que dicta la RACV.

Podran participar en el concurs les comissions de falla censades en la Junta Central Fallera. No serà necessari en este cas l’inscripció expressa puix un jurat específic recorrerà totes les falles que es planten, pero sí convenient.

Per a la participació en les distincions “Flama” serà prou en l’entrega, en format paper o electrònic, del full d’inscripció correctament complimentat. Esta entrega haurà de verificar-se abans del 10 de març de 2016 a les 21 h.

En el full s’especificarà si es participa en les dos falles, només en la gran o només en l’infantil.

 

2.   PRESENTACIÓ DE MATERIALS

La documentació que siga suficient entregar-la en format electrònic (fulls de participació, i archius electrònics per a optar al premi “Renaixença”) podrà enviar-se a la direcció de correu electrònic casal.bernat.baldovi@gmail.com.

La documentació en paper (incloent el llibret) o en format electrònic en soport CD o pen-drive, podrà enviar-se per correu postal o be entregar-se directament en la sèu de l’entitat cultural colaboradora Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 13 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, en sobre tancat, indicant en l’exterior del sobre les paraules “Premis Casal Bernat i Baldoví”.

En el full d’inscripció s’haurà de marcar en una aspa (X) el premi o premis als quals se desija optar, i complimentar totes les senyes; especialment, les referides a forma de contacte (teléfon i correu electrònic). És obligatori el correcte complimentat d’este full per a poder participar.

És suficient aportar un únic eixemplar del llibret, encara que es desige optar a varis premis.

Tota la documentació es pot enviar en un únic sobre, encara que es participe en varis premis.

 

 

3.   UNS ATRES CONDICIONANTS

·         El jurat per als premis “Garrofa” i “Almodí”, serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i realisarà visita a les falles participants entre els dies 16 i 17 de març.

·         El jurat per als premis “El Mòle” i per a les distincions “Purna” i “Flama” serà igualment nomenat pel Casal Bernat i Baldoví.

·         El jurat per al premi “Renaixença” serà nomenat pel Casal Bernat i Baldoví i la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV.

·         Els jurats nomenats no podran votar, si és el cas, per una comissió de la qual siguen fallers, o hagen colaborat a la confecció del seu llibret o guió de falla. En qualsevol cas, dita circumstància intentarà evitar-se a l’hora de conformar els diferents jurats.

·         El fallo dels jurats se farà públic ans del 19 de març en la pàgina web del Casal Bernat i Baldoví, i es comunicarà també a la persona designada com a responsable per les comissions guanyadores en les seues respectives inscripcions. Este fallo serà irrecurrible.

·         L’acte d’entrega dels premis se farà abans del més de juny de 2016 en el Casal o lloc que designen, de comú acort, les comissions de falla guanyadores dels premis i la Junta Directiva del Casal Bernat i Baldoví.

·         La participació en el concurs supondrà l’acceptació íntegra de les presents bases.