Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Vols fer el cartell de les Falles de Torrent?

Aleshores agarra el llapis i posa’t a dibuixar, ja que torna el concurs del cartell oficial de la Junta Local Fallera de Torrent. El premi per al guanyador són 600 euros, que no venen malament en els temps que estem, i es poden presentar treballs fins al 14 de gener. Per cert que esta ciutat celebra hui la seua Gala de la Cultura.

La Gala de la Cultura de les Falles de Torrent comença a les 17.00 hores a l’Auditori de Torrent. En ella, entre molt d’humor i sorpreses, s’entregaran els premis del XXXV Concurs de Teatre en Valencià en les modalitats d’obra curta i llarga. A l’acte assistirà la fallera major de Torrent, Rebeca Piles, i l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado.

Quant al concurs de cartells, les candidatures han de presentar-se fins al 14 de gener de 2013 a la Junta Local Fallera de Torrent (carrer Bellido, 8, de Torrent). Han de ser originals inèdits, muntats sobre suport rígid (cartró ploma) amb unes dimensions de 70 x 100 cm sense marges, i han de contenir la llegènda “Falles de Torrent 2013”. Estes són les bases íntegres:

 

VIII CONCURS DE CARTELLS ANUNCIADORS FALLES DE TORRENT 2013

P1070691b1r-Poden participar en este concurs tots els artistes que ho desitgen, nacionals o estrangers, qualsevol que siga la seua residència, i poden presentar-hi el nombre de treballs que estimen convenients.

2n-Els participants tenen completa llibertat per a triar el tema, encara que sempre ha de ser representatiu i relacionat amb les Falles de Torrent, han d’utilitzar en sensibilitat i tècnica les pròpies del cartell i no de la pintura i han de tindre una clara finalitat divulgadora.

3r-Els cartells, originals i inèdits han d’adoptar la forma vertical, muntats sobre suport rígid (cartó ploma) preparat per a exposició, en grandària 70 x 100 cm, sense marges.

4t-Combinada amb la composició de la imatge únicament hi ha de figurar la retolació de la llegenda següent: “FALLES DE TORRENT, 2013”.

5é-Els originals executats a mà i amb llibertat de procediment, excepte el collage amb imatges d’altres autors, s’han de fer de manera que la reproducció no oferisca dificultats i no exigisca més de cinc tintes, excloses les daurades i platejades i els colors fluorescents. En el cas d’utilitzar-se l’ordinador, s’ha de presentar una còpia a color d’alta resolució de 70 x 100 cm del cartell, muntada sobre suport rígid, i en el cas de ser premiat, l’autor està obligat a presentar un disc (magnetoòptic, CD, zip, etc.) amb tots els arxius i fonts tipogràfiques emprades, necessaris per a l’obtenció dels fotòlits. Així mateix, ha d’adjuntar-hi una fitxa que indique l’entorn informàtic (MAC o PC), i el programa o procediment utilitzat. També, ha d’aportar una segona prova a grandària DIN A4 amb la mateixa qualitat que l’original. En el cas de contindre imatges pixelades (TIFF, EPS, BMP, PHOTOSHOP, ….) estes hauran de ser d’alta resolució, és a dir a 300 píxels per polzada a la grandària d’impressió. L’autor és responsable de la realització correcta dels arxius informàtics aportats. No s’admet, en cap cas, l’escanejat o l’ús de fotografies i imatges d’altres autors.

6é-El termini d’inscripció és del 3 de desembre de 2012 al 14 de gener de 2013, amb admissió dels treballs, qualsevol que siga la via utilitzada, en la Junta Local Fallera de Torrent, c/ Bellido, núm. 8. Dilluns, dimecres i divendres, des de les 18h fins a les 21 hores del dia indicat com a final del termini. Per cada entrega s’ha d’expedir un rebut, en què s’ha de fer constar el número d’ordre, la data de
recepció i el període d’exposició.

CartellFALLES20117é-Els treballs s’han de presentar amb un lema que haurà de figurar en el dors de l’obra sense cap altra dada. En sobre tancat, a banda, s’hi ha d’incloure el nom i cognoms de l’autor, o autors si actuen en equip, domicili i telèfon, fotocòpia del DNI, així com el lema i la declaració a què es referix la base 11a,i els estudiants hi han de fer constar i acreditar, a més, eixa condició. En l’exterior d’este sobre,
únicament hi ha d’aparè1ixer el lema indicat, sense cap altre text o contrasenya.

8é-La composició del Jurat és la següent:
President: el Regidor delegat de Falles i Cultura de l’Ajuntament de Torrent.
Vocals: Tres, designats per la Junta Local Fallera de Torrent, entre dissenyadors gràfics, crítics i investigadors en el camp de les belles arts, professionals de la publicitat i personalitats rellevants del món de la festa, i un quart vocal, designat per la Caixa Rural de Torrent, patrocinador oficial d’este concurs.
Secretari/a: hi actua com a secretària, amb veu però sense vot, la secretària general de Junta Local Fallera de Torrent, o la persona en qui delegue.

9é-El Jurat s’ha de constituir i reunir el dia 18 de gener de 2013. En primer lloc, ha de comprovar totes les obres presentades per a verificar el compliment efectiu de les condicions establides en les presents bases i, en conseqüència, pronunciar-se sobre l’admissió definitiva. A continuació, ha de resoldre el concurs, per a la qual cosa ha de valorar la qualitat gràfica i l’eficàcia anunciadora i informativa de les obres. Pot declarar deserts un o més premis en el cas de considerar que cap dels treballs presentats té mèrits suficients per a ser premiats. Una vegada adoptada la resolució, el Jurat ha de fer una selecció de les obres presentades i admeses
al concurs, amb totes o una pat de les obres, amb les quals, es farà una exposició en el lloc i les dates que s’anuncien a través de la pàgina web de l’Ajuntament i de Junta Local Fallera.
La resolució del Jurat s’ha de fer pública en la pàgina web de l’Ajuntament i de la Junta Local Fallera i en diversos mitjans de comunicació, sense perjuí de notificar-ho personalment als guanyadors del concurs.
Si l’execució tècnica dels cartells requerix alguna modificació per a imprimir-los millor, la Junta Local Fallera de Torrent, pot imposar eixa variació, sempre que ho consulte prèviament amb l’autor.

10é-S’atorga un únic Premi de 600 euros, donat per la Caixa Rural de Torrent.

11é-Els cartells que hagen obtingut premis en metàl·lic passen a ser propietat de la Junta Local Fallera de Torrent, que en farà l’ús que estime convenient, i es reserva el dret a reproduir-los, en el futur, a grandària natural o reduïda. Amb este fi, els cartellistes han de presentar amb l’obra una declaració firmada degudament amb el text següent:
“En el cas de ser guanyador d’un premi en metàl·lic, per la present cedisc la propietat de l’obra guanyadora a la Junta Local Fallera de Torrent, que s’hi reserva tots els drets, inclòs el de reproducció, pel període de temps que les lleis nacionals establisquen. Sobre l’obra, tindré una llicència sense exclusiva per a poder utilitzar-la en la forma que desitge, una vegada transcorregut un any des que s’haja resolt el concurs”.
Els cartells no premiats els han de retirar els autors o les persones autoritzades degudament, amb els rebuts a què es referix la base 6a, en el termini de 30 dies, comptats des de l’endemà del tancament de l’exposició, transcorreguts els quals, s’entén que l’autor en cedix la propietat a la Junta Local Fallera de Torrent, i esta li podrà donar el destí convenient. La Junta Local Fallera de Torrent no es
responsabilitza dels embalatges i costos que comporte la retirada dels cartells. S’han de rebutjar les obres dels autors que no continguen la declaració firmada inclosa en el sobre.

12é-La Junta Local Fallera de Torrent no és responsable, per cap causa de la pèrdua, deteriorament, etc. de les obres presentades al concurs durant el termini de duració, i no subscriu cap pòlissa d’assegurança que cobrisca els riscs dits.

13é-És responsabilitat dels cartellistes qualsevol reclamació que puga produir-se en relació amb l’autoria del cartell i de possibles plagis.

14a-La presentació de treballs en este concurs implica la total acceptació d’estes bases.

15a.-La resolució del Jurat és inapel·lable.