Fallas para falleros y no falleros según Candreu

En busca del cartel para las Fallas de Cullera 2022

Cullera está buscando a alguien que le diseñe el cartel de las Fallas 2022. ¿Quieres ser tú? Te puedes ganar 500 euros, y la gloria de conseguirlo, claro.

Cartel anunciador Falles de Cullera 2012 (50 aniversario)
Cartel anunciador Falles de Cullera 2012 (50 aniversario).

La Junta Local Fallera de Cullera ya ha convocado su concurso de carteles anunciadores para las próximas Fallas de dicha localidad. Deberá presentarse en formato digital el 29 de diciembre de 19.30 a 21 horas, habiendo un único premio de 500 euros para el ganador.

XXXIII CONCURS CARTELLS ANUNCIADORS FALLES 2022

SOTA EL PATROCINI DE LA JUNTA LOCAL FALLERA I EL SUPORT DE L’AJUNTAMENT DE CULLERA

ES CONVOCA AQUEST CONCURS, D’ACORD AMB LES SEGÜENTS BASES

1.- Podrà participar en aquest XXXIII Concurs de Cartells Anunciadors de les “Falles 2022” qualsevol persona que ho desitge.

2.- El Concurs té com a finalitat fomentar i potenciar el treball realitzat pels fallers i veïns i, triar d’entre tots els cartells presentats, aquell que servirà de cartell anunciador les pròximes festes de Falles 2022.

3.- La Junta Local Fallera de Cullera estableix una única categoria, i per poder participar, els cartells presentats en aquest Concurs deuran complir els següents requisits:
a) Els cartells tindran per tema tot allò relacionat amb el món de les Falles.
b) Cada autor/a només podrà presentar una obra, encara que aquesta es realitze
conjuntament per més d’una persona. Tots els treballs presentats hauran de ser originals, no podrà ser un cartell presentat o premiat en altre concurs similar.
c) Es presentaran en suport digital (CD o DVD) o pendrive i contindrà quatre
arxius:
El cartell en PDF i format A3
El cartell en format TIFF
El cartell en format JPG
Una breu descripció del cartell en pdf
Els arxius s’anomenaran: LEMA_formatA3/LEMA_TIFF/LEMA_JPG/LEMA_descripció.

d) Haurà d’estar reproduït en CMYK (quadricromia) i no amb RGB per a la
fidelització en la impressió; no seran admeses tintes metal·litzades ni fluorescents.

e) A més del motiu triat per l’artista, el treball durà obligatòriament: l’escut de la Junta Local Fallera de Cullera i de l’Ajuntament de Cullera, així com la marca Cullera, en qualsevol de les seues tres noves composicions acceptades i com a únics símbols, deixant de banda qualsevol altre escut, ensenya o al·legoria que poguera ser interpretada com a símbol.

f) Al cartell sols podran figurar els següents textos.

“FALLES A CULLERA”

“MARÇ 2022”

“JUNTA LOCAL FALLERA DE CULLERA”

“AJUNTAMENT DE CULLERA”

“Festa d’interés turístic local de la Comunitat Valenciana”


g) Quedarà desqualificat tot cartell que continga errades de qualsevol tipus en la transcripció literal del textos del punt anterior.


4.- Es pararà atenció a:
Tècnica seleccionada i l’adequació d’aquesta als seus conceptes bàsics.
Tractament del color
Originalitat
Relació amb el tema faller


5.- Els CD’s, DVD’s o PENDRIVE’s es presentaran sense signatura, portant com a portada una serigrafia o adhesiu amb el LEMA. L’acompanyarà un sobre tancat amb el LEMA escrit a l’anvers, i dins es farà constar les dades personals de l’artista (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte i adreça electrònica). Tant el CD/DVD/pendrive com el sobre de les dades, s’entregaran dins d’un altre sobre on sols hi constarà el LEMA.

6.- Les obres podran ser presentades personalment a la seu de Junta Local Fallera, situada a la Casa de la Cultura de Cullera (C/ La Bega 14), entrada pel Saló d’actes, durant el dia 29 de desembre 2021 de 19.30h a 21.00h .Es lliurarà un rebut on es farà constar el títol de l’obra i la data de recepció.

7.- El Jurat qualificador serà nomenat per la Junta Local Fallera de Cullera i estarà format per persones degudament qualificades per resoldre aquest Concurs. Els membres del Jurat podran deixar desert el premi si entenen que els treballs presentats no reuneixen uns criteris mínims de qualitat. Davant aquesta situació, el Jurat podria optar per l’elecció d’un dels treballs presentats i publicar aquest com a portada del Llibret de Falles 2022.

8.- El veredicte del Jurat serà inapel·lable, el resultat es farà públic el dia en què la Junta Local Fallera de Cullera organitza el vi d’honor pel Nadal, el mateix mes de desembre, a més a través del perfil de Facebook de la mateixa JLFC i la resta xarxes socials. A més a més, es donarà a conèixer a través dels mitjans de comunicació i de l’avís a la persona interessada.

9.- La Junta Local Fallera de Cullera amb la Regidoria de Turisme atorgarà un premi únic de 500 euros al Cartell guanyador.

10.- Tots els treballs presentats seran exposats en la exposició del Ninot Indultat.

11.- L’original premiat i els drets de reproducció del mateix passaran a ser propietat de la Junta Local Fallera de Cullera, que es reservarà el dret d’edició com a portada del Llibret de les Falles de 2022 i, sempre que ho considere necessari, perd doncs l’autor els drets del cartell que puguen haver-hi.

12.- En cas de voler recuperar el CD/DVD/PENDRIVE dels cartells no premiats o no admesos en aquest Concurs se’ns haurà de fer constar mitjançant un correu electrònic a cultura@fallescullera.com abans de l´1 de febrer per poder donar una data als interessats. Passada la data no es podrà fer cap reclamació per a la devolució dels mateixos.

13.- Qualsevol alteració o irregularitat que s’aprecie en els treballs presentats implicarà la seua desqualificació immediata del Concurs.

14.- La participació en aquest Concurs implica l’acceptació de les presents bases, anul·lant-se els continguts de les anteriors, si les hi haguera.

15.- La Junta Local Fallera de Cullera es reserva el dret d’interpretar aquestes Bases i altres aspectes no contemplats en les mateixes, així com la possibilitat de modificar-les en cas de ser necessari.