Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Conselleria convoca els premis de promoció del valencià

Llibrets 1Ja estan ací els premis a la promoció del valencià en els llibrets de falla que convoca la Generalitat Valenciana anualment. En total són 54 premis amb dotació económica, podent-se convertir qui n’aconseguisca el primer en altre acreedor més de l’administració autònòmica per import de 2.000 euros (que esperem que cobre algun dia). La convocatòria s’ha publicat en el DOCV de hui com a ORDE 1/2012, de 17 de gener, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport. Si no te la vols llegir sencera perquè té molt de rotllo legal, ací tens un extracte del més important.

Les ajudes van dirigides a premiar i subvencionar l’edició en valencià dels llibrets de falles, tenint els premis la dotació econòmica següent:

 • 1r premi 2.000 €
 • 2n premi 1.500 €
 • 3r premi 1.000 €
 • 4t premi 900 €
 • 5t premi 800 €
 • 6t premi 700 €
 • del 7m al 15é premi 600 €
 • del 16é al 20é premi 550 €
 • del 21é al 25é premi 500 €
 • del 26é al 30é premi 450 €
 • del 31é al 35é premi 400 €
 • del 36é al 40é premi 350 €
 • del 41é al 54é premi 300 €

El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies comptadors a partir de l’endemà de la publicació en el DOCV de la present orde (o siga, des del 26 de gener). Les sol·licituds aniran dirigides a la Direcció General de Patrimoni Cultural. Posteriorment, per a optar definitivament als premis, en el termini que acabarà el 20 de febrer de 2012, les entitats sol·licitants hauran de presentar, en la Subdirecció General de Política Lingüística, deu exemplars del llibret de la falla editat.

En els crèdits del llibret s’haurà de fer constar en la coberta interior o en la primera pàgina: «El present llibre ha participat en la convocatòria dels premis de la Generalitat per a la promoció de l’ús del valencià». La llegenda ha d’estar impresa en la mateixa edició i característiques de l’obra. No serà vàlida la impressió a través d’encunys, adhesius o altres elements que no estiguen en l’edició original.

El model de sol·licitud i dels documents que s’han d’adjuntarestaran disponibles en l’adreça www.edu.gva.es/subval, i la documentació que s’ha d’adjuntar és la que figura en l’article 8 de les bases de l’Orde 3/2011, de 8 de novembre (DOCV núm. 6655, 21.11.2011), per la qual s’aproven les bases reguladores i el procediment per a la concessió d’ajudes econòmiques destinades a la promoció de l’ús del valencià en l’àmbit festiu.

Es constituirà una comissió tècnica específica per a valorar els llibrets de les festes que estarà formada pels membres següents:

 • Presidència: Subdirector/a General de Política Lingüística.
 • Secretaria: un/a funcionari/ària del Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià.
 • Vocals: cap del Servici d’Acreditació i Promoció del Valencià.
 • Director/a territorial de Turisme, Cultura i Esport de València.
 • Una persona en representació de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Una persona representant de la Junta Central Fallera de València.
 • Tres persones nomenades per la directora general de Patrimoni Cultural.

La Comissió Tècnica, en l’avaluació i l’elaboració de l’informe dels llibrets presentats, tindrà com a criteris els següents:

 • Qualitat lingüística del text: màxim 45 punts.
 • Extensió de text escrit en valencià: màxim 40 punts.
 • Qualitats literàries: màxim 40 punts.
 • Publicitat en valencià: màxim 15 punts.
 • Quantitat d’exemplars: màxim 15 punts.

El text íntegre de les bases i els models de sol·licitud es poden trobar en http://www.docv.gva.es/datos/2012/01/25/pdf/2012_674.pdf