Fallas para falleros y no falleros según Candreu

Lo Rat Penat convoca el seu concurs de llibrets

Llibrets 1L’associació Lo Rat Penat (que no la comissió fallera) ha convocat ja el seu concurs de llibrets de falla, eixe que posa en marxa fa uns anyets (només des de 1903).  Com sempre, el text ha d’estar escrit en valencià segons les normes que utilitzen els convocants, i hi ha diversos premis en joc. I parlant de premis de llibret, continua obert el termini per als premis Mocador i Emili Llueca  (al millor assaig sobre Falles), Malva (a la millor poesia satírica) i Enric Soler i Godes (al millor article de llibret).

BASES DEL CONCURS DE LLIBRETS DE LO RAT PENAT

Com ve fent des de 1903, Lo Rat Penat convoca el tradicional Concurs de Llibrets de Falla fent l´anual crida a les Comissions Falleres i als nostres poetes per a participar en este certamen on l´humor, l´ingeni i la gràcia, a més de la rima i tècnica dels seus versos són els protagonistes d´esta part fonamental de la llengua i cultura valencianes i de la nostra Festa més universal.Este centenari concurs, en el que es repartiran més de 200 premis en estandart per a les falles, és possible gràcies a la colaboració dels següents patrocinadors: Excm. Ajuntament de Valéncia, Excma. Diputació de Valéncia, Radiotelevisió Valenciana RTVV, Las Provincias, Levante-EMV, El Corte Inglés, La Casa de Los Falleros, Imprenta Romeu, Armando Serra, Família Peris i Família Camps.

DATES DE PRESENTACIÓ

  • 2 de febrer de 2011, últim dia per a l’entrega de 7 còpies dels originals en vers i en llengua valenciana, en format A4, totalment anònims i en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 de Valéncia, per a ser evaluats pels membres de jurat.
  • 28 de febrer, últim dia per a l’entrega de 10 eixemplars dels llibrets impressos i tal com va a ser distribuïts.

  • 2 de març, últim dia per a l’entrega d’originals que participen en el Premi de Portada.

INSCRIPCIÓ

Podran participar totes les comissions de falla que ho desigen, sempre que estiguen censades com a tals en la Junta Central Fallera. En la Secció “Regne de Valéncia” només podran participar els llibrets de les falles que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera.

Els treballs hauran d’estar escrits en vers i en llengua valenciana. En primer lloc se presentaran escrits a màquina, en format A4, totalment anònims, en un lema, en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers, 9 – 46003 Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 14 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, quedant automàticament descalificats els treballs que porten seudònims o firma que permeta al jurat identificar a l’autor. Se presentaran SÈT còpies dels treballs. La data per a la presentació dels treballs finalisarà improrrogablement el dia 2 de febrer de 2011, a les 21 h.

Entre els dies 14 de febrer i 28 de febrer de 2011, totes les comissions hauran de presentar en la Secretaria de Lo Rat Penat, C/ Trinquet de Cavallers nº 9 de Valéncia, Tel. 96 391 09 92, de 10 h. a 14 h. per lo matí, i de 17 h. a 21 h. per la vesprada, DÈU eixemplars dels llibrets, impressos i tal com van a ser distribuïts.

Des del dia 28 de febrer al 2 de març, se comprovarà en Lo Rat Penat, que els treballs presentats coincidixen en els que se van a divulgar, quedant automàticament descalificats tots aquells que sufrixquen modificacions, aixina com aquells que no hagueren aportat els eixemplars editats. En tots els llibrets editats haurà de figurar expressament el nom de l´autor o autora, no sent admesos els llibrets anònims o firmats per la Comissió.

El jurat se reunirà en Lo Rat Penat el dia 3 de març i emetrà el veredicte, el qual serà inapelable. Tan sols després d’assignar la puntuació a cada treball, s’informarà als membres del jurat del nom de l’autor aixina com del de la Comissió de la falla. Els originals que participen en el Premi de Portada podran presentar-se fins al dia 2 de març, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

SECCIONS

Les Seccions a les que se podrà concórrer seran les següents: GENERAL: Optaran als premis extraordinaris “Bernat i Baldoví”, “Almela i Vives”, “Maximilià Thous”, “Andrés Cabrelles”, “Peris Celda”, “Esteve Victòria”, “Emili Panach (Milo)”, “Emili Camps i Gallego” i “Josep Melià Castelló”. NOVELLS: Optaran al premi extraordinari “Josep Bea Izquierdo”. No podran participar en esta secció aquells poetes que en anys anteriors hagen conseguit qualsevol premi extraordinari de la Secció General o Regne de Valéncia, ni aquells poetes que hagen obtingut el premi extraordinari d’esta Secció en anys anteriors. INFANTILS GENERAL: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils. Optaran als premis extraordinaris “Josefina Lázaro”, “Pere Delmonte i Hurtado” i “Tirant lo Blanch”. INFANTILS NOVELLS: En esta secció participaran els llibrets de les falles infantils realisats per autors novells. Optaran al premi extraordinari “Raül Alapont”. Este premi està destinat a promoure als autors novells que comencen el seu camí en la redacció de llibrets de falla, part fonamental de la lliteratura en llengua valenciana, per lo que únicament podran participar en esta Secció aquells poetes que en anys anteriors no hagen conseguit quansevol premi extraordinari de quansevol secció.

REGNE DE VALÉNCIA: Optaran al premi extraordinari “Excma. Diputació de Valéncia”. En esta Secció participen els llibrets de les falles plantades fora del terme municipal de la ciutat de Valéncia que no estiguen integrades en la Junta Central Fallera.

PREMI DE PORTADA: Optaran al premi extraordinari “Armando Serra Asensio” a la millor portada de llibret. Podran participar els llibrets que s´hagen presentat a qualsevol de les atres seccions del concurs, valorant-se al màxim la relació del dibuix de la portada en el tema de la falla.

Els originals hauran de presentar-se fins al dia 2 de març de 2011, en la Secretaria de Lo Rat Penat i podran estar realisats en qualsevol tècnica artística. El tamany de l’original serà del gust de l’autor. Els originals no premiats podran ser retirats fins el dia 29 d’abril de 2011, data des de la qual Lo Rat Penat no es responsabilisarà dels referits treballs.

PREMI SECCIÓ DE LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANES DE LA RACV: Premi que es concedirà al millor us del valencià en les falles. Este premi es concedirà valorant tant l’us del valencià en el llibret com en el monument faller, per lo que les falles que participen en este premi hauran d’entregar junt en el llibret imprés, còpia dels texts que apareixeran en la falla.

PREMI EXTRAORDINARI “LO RAT PENAT-CONSTANTÍ LLOMBART”: Per a optar ad este premi extraordinari, els llibrets -sense contar la publicitat- hauran d’estar totalment escrits en llengua valenciana, i es concedirà ad aquell llibret de falla que havent obtingut qualsevol dels premis extraordinaris o ordinaris -excepte de la Secció Regne de Valéncia-, siga considerat, per un jurat que es nomenarà per al cas, el millor en el seu conjunt.

PREMI EXTRAORDINARI “REGNE DE VALÉNCIA”: Per a optar ad este premi extraordinari, els llibrets -sense contar la publicitat- hauran d’estar totalment escrits en llengua valenciana, i es concedirà ad aquell llibret de falla de la Secció Regne de Valéncia, que havent obtingut qualsevol dels premis extraordinaris o ordinaris, siga considerat, per un jurat que es nomenarà per al cas, el millor en el seu conjunt.