Torna el premi al millor article de llibret

enricEl llibret de la teua falla, a banda dels esbossos dels monuments, de les fotos de les falleres majors, de l’explicació de la falla, d’anuncis, de la llista de fallers, i de més anuncis, ¿tindrà algun article d’investigació o d’algun altre tema faller d’interés? Aleshores, la comissió i l’autor del text podran participar en la convocatòria del V Premi Enric Soler i Godes al millor article de llibret, i emportar-se’n 300 euros cadascú. Podran participar tant falles de València capital com de qualsevol punt de la comarca de l’Horta, i el termini per a presentar candidatures finalitzarà el 2 de febrer de 2009. 

A continuació s’enumeren les bases d’este premi convocat per l’ADEF i patrocinat per Editorial Denes:

Primera

Els articles han de tractar qualsevol tema relacionat amb la festa de les Falles. Els articles han d’estar redactats en valencià, ser originals i publicar-se en un llibret gran o infantil de qualsevol comissió fallera de la comarca de l’Horta de l’exercici 2008-2009.

Segona

S’establirà un únic premi dotat amb 600 euros, dividits en 300 euros per a l’autor o autors de l’article i 300 per a la comissió de falla que el publica en el seu llibret, amb l’acompanyament d’un diploma acreditatiu i un estendard, respectivament. L’entrega efectiva de la dotació econòmica estarà supeditada a la presentació d’un exemplar del llibret de falla on es publica l’article premiat.

Tercera

La participació en el premi es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de falla que publica l’article. Es podran presentar al premi tants articles com es vulga, tant per part de la comissió com per part de l’autor o autors.

Quarta

Els articles hauran de tindre una extensió mínima d’una plana i màxima de huit, a una cara. Els treballs es podran entregar per dos vies:

a) Per correu postal, a l’adreça Associació d’Estudis Fallers, C/ Eduardo Soler y Pérez, 10, 2B 15, 46015 València, posant en el sobre la inscripció “Premi Enric Soler i Godes”.

b) Per correu electrònic, a l’adreça: info@estudisfallers.org

Es farà constar el nom i telèfon de l’autor o autors, i el nom i telèfon de contacte de la comissió fallera que publica l’article en el seu llibret. En cas de disposar d’adreça de correu electrònic, també es farà constar. En qualsevol dels dos procediments, l’Associació d’Estudis Fallers garantirà l’anonimat dels participants davant dels membres del jurat.

El límit d’admissió de treballs seran les 00 hores del dia 2 de febrer de 2009.

Quinta

El jurat el nomenarà l’Associació d’Estudis Fallers entre persones relacionades amb la cultura i la festa de les Falles. Un membre de l’Associació d’Estudis Fallers actuarà de secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es farà pública després del termini del lliurament dels articles.

Sexta

L’acte d’entrega dels premis tindrà lloc abans de les Falles del 2009 i s’anunciarà amb antelació a tots els participants. El veredicte del jurat es publicarà en la pàgina web de l’Associació d’Estudis Fallers (www.estudisfallers.org).

Sèptima

L’Associació d’Estudis Fallers i l’editorialDenes es reserven el dret de reproduir l’article premiat.

Octava

La presentació d’articles al premi comporta l’acceptació plena de les bases. L’incompliment de les bases serà motiu d’exclusió del concurs. En les circumstàncies no previstes en les bases, els participants s’han d’ajustar a allò que resolga l’Associació d’Estudis Fallers.