Santa Anna premia los contenidos infantiles de los llibrets


Desde Sagunt, concretamente desde la Falla Santa Anna, quieren premiar a los mejores contenidos didácticos y culturales para los niños que se publiquen en un llibret de falla.

Dos premios, ambos sobre el mismo concepto per con diferente alcance geográfico, ha convocado por tercera vez la Falla Santa Anna de Sagunt para premiar los llibrets que mejores contenidos didácticos y culturales dirigidos a los niños. Uno es el Premio Santa Anna, al que puede presentarse cualquier comisión fallera de la Comunitat Valenciana (excepto las del Camp de Moverdre) con su llibret adulto o infantil, y el otro el Premio Josep Maria Francés i Duato, dirigido exclusivamente a las fallas de la comarca del Camp de Morvedre. En ambos casos la dotación económica es de 200 euros, divididos al 50% entre el autor del artículo y la comisión que lo publica.

A continuación se detallan la bases de estos premios.


PRIMERA. Els textos han de ser originals i no haver estat publicats abans, són de tema lliure però relacionat amb la temàtica de la falla infantil que es plante, han d’estar redactats en valencià i ser publicats íntegrament en el llibret gran o infantil en l’exercici 2016-2017 de qualsevol comissió fallera de la Comunitat Valenciana, que es farà arribar
abans de 20 de febrer mitjançant correu electrònic, en editor de textos o en PDF del treball ja maquetat en el llibre, junt a una declaració jurada del responsable de llibret que expose que aquesta informació serà publicada al llibre de la comissió.Les propostes que poden participar en estos premis són: contes, articles, poemes (mínim de 25 versos, sense poder fer partícips el versos explicatius de la falla), activitats dirigides als infants, jocs, textos teatrals breus i altres que es consideren adequats per al públic infantil.

SEGONA. Els originals han de tindre entre 4.000 i 8.000 caràcters amb espais inclosos (llevat dels poemes). S’admet la versió prèvia del treball en editor de textos (Word i similars) o bé el PDF del treball ja maquetat en el llibret. S’han de remetre per correu electrònic a l’adreça santaanna.cultura@gmail.com. Dins del missatge cal indicar:
1. Nom del premi al qual opta: «Premi Santa Anna» o «Premi Josep Maria Francés i Duato», depenent de la procedència de la comissió (Comunitat Valenciana o Camp de Morvedre, respectivament).
2. Nom complet i telèfon de l’autor o autors, nom i telèfon de la persona de contacte de la comissió que publica el text en el seu llibret. Els convocants garantiran en tot moment l’anonimat de cara als membres del jurat.

TERCERA. El límit d’admissió de les propostes és el 12 de febrer de 2017.

QUARTA. Premis
El PREMI SANTA ANNA està dotat amb 200 euros, dividits al 50% entre l’autor o autors d la proposta didàctica i la comissió que el publica, un diploma i un estendard acreditatius.
El PREMI JOSEP MARIA FRANCÉS I DUATO està dotat amb 200 euros, dividits al 50% entre l’autor o autors de la proposta didàctica i la comissió que el publica, un  diploma i un estendard acreditatius.
Estos dos premis no poden ser acumulatius. Poden ser declarats deserts si el jurat considera que no assoleixen el nivell desitjat.
El pagament efectiu dels premis estarà supeditat a la presentació d’un exemplar del llibret de la falla en què es publiquen els treballs premiats.
La dotació econòmica tindrà la retenció tributària que indique la llei.
En cadascun dels premis, el jurat podrà proposar la concessió dels accèssits que considere oportuns als treballs finalistes, que rebran un diploma acreditatiu.

CINQUENA. La participació en estos premis es farà de comú acord entre l’autor o autors i la comissió de la falla que publica el treball. Es poden presentar tantes propostes interessants com consideren.

SISENA. El jurat estarà format per persones relacionades amb l’àmbit de les Falles i de la Pedagogia, designades per la Comissió de la Falla Santa Anna. Un membre de l’AC Falla Santa Anna actuarà com a secretari del jurat, sense vot. La composició del jurat es farà pública en l’acte de lliurament dels premis.

SETENA. El lliurament dels premis tindrà lloc el dia de la presentació del llibret de l’AC Falla Santa Anna per a les Falles del 2016, i s’anunciarà amb antelació a tots els participants. El veredicte del jurat es farà públic posteriorment en la pàgina web de l’AC Falla Santa Anna (http://www.fallasantaanna.com).

HUITENA. L’AC Falla Santa Anna es reserva el dret de reproduir els treballs premiats en el llibret de l’exercici següent.

NOVENA. La presentació de propostes als premis comporta l’acceptació íntegra de les bases. Per tant, l’incompliment d’alguna serà motiu d’exclusió del concurs.